top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN
HAVENREGLEMENT JACHTHAVEN SPIEGELZICHT

 1. De leiding berust bij de directie van Jachthaven Spiegelzicht.

 2. De toegang van het terrein en het pand is alleen voor hen die daarvoor toestemming hebben.

 3. Ligplaatsen zijn strikt persoonlijk en worden elk jaar toegewezen.

 4. Een ieder die voor eigen risico op het terrein of in het pand verblijft, dient zich te houden aan de instructies van de directie.

 5. Het is niet toegestaan honden los te laten lopen, het uitlaten dient op de grasstrook aan de  overkant van de Dammerweg te gebeuren.  

 6. Bij verstoring van orde en rust, kan de toegang worden ontzegd.

 7. Het is niet toegestaan om zonder overleg, trailers of caravans te stallen, tenten of windschermen te plaatsen.

 8. Het is verboden door Waternet/AGV om de boot in de haven te wassen.

 9. Het gebruik van elektra ­is alleen in overleg te verkrijgen. Water bij watertappunt (muntenautomaat)

 10. De vaarsnelheid in de haven dient beperkt te blijven tot 3 km per uur. c.q. stationair varen.  Het varen (met motor) na 22.00 uur is niet gewenst.

 11. Bij vertrek voor langere tijd  uit de haven, is het belangrijk dit te melden bij de havenmeester.

 12. Uw auto dient wanneer u niet in de haven verblijft in overleg te worden  geparkeerd.

 13. Het parkeren van voertuigen op het terrein is voor risico van de eigenaar van het voertuig. Per ligplaats mag slechts één persoonlijk      voertuig worden gestald. Er kunnen aan deze parkeerplaats geen rechten worden ontleend. Gasten van ligplaatshouders dienen hun voertuig langs de Dammerweg te parkeren!

 14. Reclames, klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Jachthaven Spiegel­zicht  gedane of niet gedane diensten of haar facturen, moeten schriftelijk worden ingediend binnen acht dagen na de gedane dienst of factuurdatum c.q. datum postmerk. Reclames of klachten ten aanzien van het gehuurde, geven de afnemer niet het recht de betalingsverplich­ting zijner­zijds ter zake op te schorten. Opzeggingen dienen schriftelijk, uiterlijk drie maanden vóór aanvang nieuwe seizoen/termijn, te geschieden.

 15. Op alle met Jachthaven Spiegelzicht gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepas­sing.

 16. Bij niet tijdige betaling is de cliënt vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke rente verschul­digd over de nog openstaande bedragen. Alle kosten zowel in als buiten rechte welke Jachthaven Spiegelzicht  moet maken om de huurder tot het nakomen van zijn verplichtin­gen te  brengen, komen ten zijner laste met een mini­mum van 15%  van het factuurbedrag, van de factuur  welke aan huurder verstuurd is.

 17. De berekening van de prijzen voor de ligplaatsen zijn per m², grootste lengte x grootste breedte inclusief motor of sloep (met Davits) wordt meeberekend, voor het zomer-en winterseizoen. 

 18. Het storten van welke vorm van grof afval is ten strengste verboden.  Olie, benzine, diesel, chemisch afval of dergelijke dienen niet op het terrein achtergelaten te worden!  Op het terrein staat een afvalcontainer voor het deponeren van een beperkte hoeveelheid  keukenafval.  (geldt niet voor zomerbewoning)  Géén kussens, stoelen, hout, flessen en dergelijke.

 19. Jachthaven Spiegelzicht aanvaardt geen enkele aanspra­ke­lijkheid voor schade door welke oorzaak dan ook ont­staan aan goederen  bij  haar in opslag of geparkeerd, personen die zi­ch op haar terrein  of in het pand bevin­den. Cliënten en be­zoe­kers dienen  Jacht­ha­ven Spiegelzicht te vrijwa­ren voor aanspra­ken van der­den, uit welke hoofde dan ook ont­staan.

 20. Het is verboden boven het water te schuren, krabben, slijpen of boten af te spuiten. (Volgens voorschrift Waternet/AGV). Verboden autobanden als stootwil te gebruiken. In het weekend dienen er geen lawaai makende werkzaamheden plaats te vinden.

 21. Verkoop van boten dient altijd in overleg met de directie van Jachthaven Spiegelzicht  te geschieden.

 22. De directie van Jachthaven Spiegelzicht  behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgaaf van redenen op te zeggen.       

 23. Ligplaatsen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar zonder toestemming van de directie van Jachthaven Spiegelzicht.

Tevens zijn de algemene HISWA voorwaarden van toepassing zie  www.hiswa.nl             

bottom of page